รายชื่อโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประเมินรอบสุดท้าย โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี 2560 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก

Share Button
ลำดับ โรงเรียน
1 โรงเรียนชาตศึกษา
2 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 
3 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 
4 โรงเรียนราษฎร์นิยม
5 โรงเรียนวัดบางโปรง
6 โรงเรียนวัดบางฝ้าย
7 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
8 โรงเรียนวัดเสนีวงศ์
9 โรงเรียนสัจจพิทยา
10 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

หมายเหตุ รายชื่อโรงเรียนเรียงตามลำดับตัวอักษร