หน้าแรก >> เกี่ยวกับโครงการ >> รางวัล ENERGY MASTER AWARD / MENTOR AWARD >>

รางวัล ENERGY MASTER AWARD

รางวัลที่มอบให้กับครู ผู้มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และเห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่เน้นถึงเรื่องของผลงาน ว่าจะต้องเป็นครูผู้สามารถทำให้โรงเรียนได้รับการจัดระดับมาตรฐานสถานศึกษาในระดับ 5 ดาวเท่านั้น เพียงแต่มีความตั้งใจ มุ่งมั่นและลงมือทำ ก็สามารถครองตำแหน่ง Energy Master Award ได้ รางวัลนี้มีการมอบครั้งแรก ในปี 2554 ปัจจุบันมีครูผู้เป็น Energy master Award จำนวน 50 ท่าน


นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ผู้อำนวยการ
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
Energy Master Award 2015


นางสาววรรณนิภา ขัติรัตน์ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
Energy Master Award 2015


นายอุฬาร ประภามนตรีพงศ์ รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนประภามนตรี ๒
Energy Master Award 2015


นายนิพนธ์ เนียมนิยม โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
Energy Master Award 2015

ลดการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น  และหมุนเวียนใช้ซ้ำให้มาก 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อตัวเองและโลกของเรา

นายเมย์ เนาวรัตน์ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
Energy Master Award 2015

ทรัพยากรธรรมชาติมากมายนั่้นมีค่า....
ช่วยรักษาไว้จนชั่วลูกชั่วหลาน พลังงานที่เรากันมีอยู่ได้ไม่ยืนยาว.....
ก้าวต่อไปร่วมเดินตามรอย..ความพอเพียง

นายอภิชาติ ลือพันธ์ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
Energy Master Award 2015

เป้าหมายชัดเจน เน้นระบบการจัดการ ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

นายวิศิษฐ์ ใจมั่น โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี Master Award 2014
ปัจจุบันผมมีความเห็นว่า เรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในเยาวชนและประชาชนทั่วไปยังไม่ให้ความสำคัญการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นผมจึงมีความคิดที่จะดำเนินการให้นักเรียนบุคลากรตระหนักถึง เรื่องการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้กับนักเรียนและบุคลากรให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดคุ้มค่า เช่น พลังงานไฟฟ้า น้ำ วัสดุครุภัณฑ์ และมลพิษทางอากาศ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและศูนย์การเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป


นางอรวลัญธ์ ผ่องบุรุษ โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล Master Award 2014
เรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน ไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเราเอง แต่เพื่ออนาคตของทุกคน

นายบุญสร้าง อิศราเสนา ณ อยุธยา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี Master Award 2014
The environmental awareness is the best way for environmental conservation with you.

นายลือศักดิ์ มาตรพรหม โรงเรียนแสงอรุณ Master Award 2014
“ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คิด   ระดมความคิด   สร้างมวลมิตร   ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

นางสาวพรรณนา แสงนภาเพ็ญ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม Master Award 2014
มุ่งมั่น อดทน เสียสละ เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป็นคุณสมบัติจำเป็นของผู้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

นายพรศักดิ์ ขาวพรหม โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม Master Award 2014
การเรียนรู้คุณค่าของพลังงานในวันนี้ คือการวางแผนอนาคตความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติ

ดร.พรทิพย์ ตั้งไชยวรวงศ์ โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม Master Award 2014
บรรพบุรุษของเราได้ส่งต่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม “ที่ดี” ให้กับรุ่นเราได้ใช้กันอย่างมีความสุข จึงเป็น “จิตสำนึกและหน้าที่” ของรุ่นเราที่จะส่งต่อ

นางสุปราณี เจริญกิจมงคล โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม Master Award 2014
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในองค์กรทางการศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกภาคส่วน อาทิ นักเรียน บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง จริงใจ

นางธัญญลักษณ์ ปิ่นน้อย‏ โรงเรียนแสงอรุณ Master Award 2014
กิน อยู่ รู้ คิด ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นางวิบูลศรี กิ่งแก้ว โรงเรียนเซนโยเซฟทิพวัล Master Award 2014
“ไม่มีใครทำงานใหญ่ได้สำเร็จเพียงคนเดียว การสร้างความสัมพันธ์ของคนในองค์กร เป็นสิ่งที่สร้างพลัง และกำลังงาน”

นางวิลัยลักษณ์ แผ่นเงิน โรงเรียนอุดมศึกษา Master Award 2014
ต้นแบบของนักอนุรักษ์ที่พวกเราควรที่จะนำมาเป็นแบบอย่างในการทำงานด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ ” พ่อหลวง” ของเรานั่นเอง

”    อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อมแนวคิด  หลักเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้  รู้คุณค่าพลังงานเห็นกาลไกล จะมีใช้ให้ลูกหลานเนิ่นนานเอย  “

นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย Master Award 2014
กลยุทธ์ในการพัฒนาเพื่อปลูกฝังให้เยาวชน มีจิตสาธารณะและมีพฤติกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ประกอบด้วย

1.ต้องรอบรู้ มีใจรักษ์
2.ฝึกปฏิบัติ ให้เห็นผล
3.รวมมวลชนร่วมสร้างสรรค์

นางวิไลวรรณ คชาวงษ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ Master Award 2014
การทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นงานที่ทำด้วยหัวใจ ด้วยจิตสำนึก ไม่มีใครสั่งมา ทำเพื่อเด็กและส่วนรวม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และทักษะชีวิตและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ด้วยความรัก ความอดทน แม้ทำแล้วเหมือนต้องเผชิญอยู่ท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำก็จะทำต่อไป ไม่หวั่นไหวและไม่ย่อท้อ แม้ว่าจะเหลือเพียงคนเดียวก็จะทำต่อไปค่ะ

นางถนอมจิตต์ ขุททะกะพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม Energy Mentor Award 2013
“ใช้พลังงานอย่างพอเพียง และร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความเพียงพออย่างยั่งยืน”

นางสาวนิตยา เจริญนิเวศนุกูล โรงเรียนแจงร้อนวิทยา Energy Master Award 2013
“ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนแจงร้อนวิทยานั้น เราได้มุ่งมั่นที่จะปลุกจิตสำนึกนักเรียนให้เห็นความสำคัญและควรเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อไป”

นางวรรฒกา ปานเกิด โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ Energy Master Award 2013
“อยากมีพลังงานใช้ชั่วชีวิต จงหยุดคิดและปิดเปิดใช้อย่างรู้คุณค่า”

นางวรรณดี น้อยเพ็ง โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ Energy Master Award 2013
“สร้างจิตสำนึก ฝึกให้มีวินัย ปรับเปลี่ยนนิสัย ร่วมมือร่วมใจ ลดใช้พลังงาน”

นางสาวกันยาณี ทองศรีนุ่น โรงเรียนวัฒนพฤกษา Energy Master Award 2013
“การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม และตระหนักถึงปัญหา เพราะหากเราไม่สนใจหรือเมินเฉย สุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาลงโทษเรา”

นางจินตนา ถาคำ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน Energy Master Award 2013
“สิ่งสำคัญของการลดใช้พลังงานอย่างยั่งยืน คือ “การสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบและสร้างจิตสำนึกของความเป็นเจ้าของ”

นางยุพาภรณ์ ชัยชนะ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน Energy Master Award 2013
“สิ่งสำคัญ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียน สามารถนำพฤติกรรมที่ได้ไปปรับใช้ที่บ้านอย่างเป็นคุณธรรมและยั่งยืน”

นางสาวมนทิรา เดชชนะขจรสุข โรงเรียนศึกษานารีวิทยา Energy Master Award 2013
“ตระหนักและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

นางสาววิจิตรา ศิริสัจจาพิพัฒน์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา Energy Master Award 2013
“ศรัทธาทำให้เกิดปาฏิหารย์ ศรัทธาคือจิตสำนึก จิตสำนึกสร้างได้ด้วยการปลูกฝัง และการเรียนรู้ รวมพลังงานศรัทธาสร้างโลกสีเขียว”

นางไตรมาส สาโหมด โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน Energy Master Award 2013
“การอนุรักษ์พลังงานต้องเริ่มจากตัวเรา และตัวเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมที่จะลงมือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก่อนที่จะไปบอกให้คนอื่นทำ”

นางนงลักษณ์ สีนิลแท้ โรงเรียนอัสสัมชัญ Energy Master Award 2013
“If you want to change the world, change yourself before.”

นายพนม สุมาศรี โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย Energy Master Award 2013
“พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน เริ่มตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตของชาติและโลกของเรา”

นางสาวจันทนา แสงช่วง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี Energy Master Award 2013
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์ เสริมสร้างเยาวชน ให้รู้รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

น.ส.จิตวิกา สมใจ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี Energy Master Award 2012 ปัจจุบันอยู่โรงเรียนซอและฮ์ศึกษา
“มุ่งเน้นปลูกจิตสำนึกให้รู้ถึงคุณค่าของพลังงาน สร้างอุดมการณ์และความสามัคคีร่วมกัน จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง”

นายณัฐพัชร ป้อมหิน โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) Energy Master Award 2012
“ความตั้งใจในการทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คือมุ่งมั่นให้ครูและนักเรียนทุกคน เกิดความตระหนักและร่วมมือกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะที่โรงเรียนหรือที่บ้านจนติดเป็นนิสัย และมีการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่าง ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่มีความตั้งใจนะครับ”

นายสุพรชัย เงี่ยมจื้อเกร็ด โรงเรียนเซ็นต์หลุยส์ศึกษา Energy Master Award 2012
“หน่วยงานหรือองค์กรจะประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่วางไว้ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ คิดและลงมือทำ เดินไปในแนวทางเดียวกันถึงจะประสบความสำเร็จได้”

นางธมลวรรณ ไชยลาภ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ Energy Master Award 2012
“งานอนุรักษ์พลังงานประสบความสำเร็จได้ ต้องสร้างความตระหนักและอาศัยความร่วมมือของบุคคลากรทุกคน ทุกระดับ ตั้งแต่ ลูกจ้าง นักการ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และชุมชน”

นายธนภัทร ฟูมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ Energy Master Award 2012
“ในการทำงานใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการสอนหรือด้านการอนุรักษ์ฯ หรืองานต่างๆ ต้องประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความยินดีและรักในงานนั้นๆ งานจึงจะออกมาดี และสิ่งสำคัญคือ ต้องมีทีมที่พร้อมจะลุยไปพร้อมกัน ด้วยจุดหมายเดียวกัน งานนั้นจึงจะสำเร็จ….”

น.ส.รุ่งนภา เง่อสวัสดิ์ โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ Energy Master Award 2012
“ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนให้เป็นพลังของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ อาจต้องใช้เวลาในการสร้างนาน แต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่า มั่นคงและยั่งยืน มาเถอะ มาช่วยกัน “ระดมความคิด สร้างผลสัมฤทธิ์รักษ์พลังงานตามรอยพระยุคลบาท”

น.ส.รินดา พูลสว่าง โรงเรียนราษฎร์นิยม Energy Master Award 2012
“การที่น้อมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในการดำเนินชีวิตนั้น เป็นการเสริมพฤติกรรมและลักษณะนิสัยการลดใช้และการอนุรักษ์พลังงานไปพร้อมกัน ดังคำขวัญที่ว่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงไว้ ประหยัดใช้น้ำ-ไฟ ให้คุ้มค่า น้อมรับเศรษฐกิจฯ นำพา รู้คุณค่าพลังงาน”

นางกุลนิษฐ์ เบญจวรรณ โรงเรียนราชประชาสมาสมัย ฝ่ายมัธยมฯ Energy Master Award 2012
“โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ จะทำหน้าที่ “ต้นไม้ของพ่อ” ผลิตดอกออกผล แตกกิ่งก้านสาขาให้เกิดแก่ศิษย์ ที่จะรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโลก อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรักและอดทน”

นายสมนึก แสงกรด โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ Energy Master Award 2012
“ด้วยความรู้สึกถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมกับผลักดันให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ ได้ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตของประเทศไทยสืบไป”

นางเตือนใจ ดำรงรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ Energy Master Award 2011 ปัจจุบัน เกษียณอายุ
“พลังงานมีใช้เหลือน้อยนิด ควรลิมิตการใช้อย่างคุ้มค่า เบญจมะ มุ่งมั่นทุกเวลา เพื่อนำพารักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน”

นางสาววรรณภา ทองสีไพล โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” Energy Master Award 2011 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยา
บนเส้นทางของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจะมีอุปสรรคและปัญหามากมาย แต่ต้องมุ่งมั่น แน่วแน่ และมีศรัทธาว่าเราต้องทำเพื่อเรา เพื่อโลก และเพื่อทุกๆ คน โดยยึดหลัก “ประหยัดสุด ประโยชน์สูง และประยุกต์ใช้”

นางฐานมญ มะณี โรงเรียนเซนต์ฟรังค์ซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ Energy Master Award 2011
“ครูใช้คำว่า “ครูเป็นคนของพระเจ้าแผ่นดิน” ความมุ่งมั่นของครูที่ทำงานนี้ คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินที่จะนำความรู้การปฏิบัติตตนของการรักษาพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ดีและดียิ่งขึ้น เพียงแต่ปฏิบัติตนตามหลักขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือคำว่า “พอเพียง” และ “เพียงพอ” พระองค์ทรงเป็น Idol ของครู หลังจากทำงานนี้ตั้งแต่ปี 2551 และสัญญากับพระองค์ทุกปีว่าจะเป็นทูตด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุด…ครูสัญญา”

นางธาริณี ยิ่งถาวร โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ Energy Master Award 2011
“เป็นที่รู้กันว่า ทรัพยากรพลังงานที่ใช้อยู่ กำลังหมดไปทุกที การหามาทดแทนก็เป็นเรื่องยาก ปัจจุบันเราจึงควรริเริ่มด้วยการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกันก่อน ครูจึงมุ่งมั่นให้นักเรียนร่วมกันใช้อย่างคุ้มค่า โดยจะพูดเสมอว่า “อย่าอายที่เป็นคนประหยัด ใช้ของคุ้มค่า”

นายยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี Energy Master Award 2011
“การทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของผม เกิดจากการตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญอย่างแท้จริง เป็นแรงผลักดันให้เกิดการทำงานอย่างมุ่งมั่น โดยมุ่งหวังให้ผลการทำงานเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป”

นางวัลย์ณภัสร์ สุขะวัธนกุล โรงเรียนแม่พระฟาติมา Energy Master Award 2011
“ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน เป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม”

นางวันเพ็ญ บุตรโยธี โรงเรียนประภามนตรี 3 Energy Master Award 2011
“การอนุรักษฺพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แค่ความรู้อย่างเดียวไม่พอ รู้ก็แค่รู้ แต่ที่สำคัญที่สุด ทำอย่างไร จึงจะให้ทุกคนมีความตระหนักและจิตสำนึกคิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะนำความรู้ไปประพฤติปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามบริบทของแต่ละคนอย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป”
โหวตความเห็น ดูทั้งหมด >
คุณคิดว่าเว็บใหม่เป็นอย่างไร
ดีมาก ( โหวต 11)
55%
ดี ( โหวต 5)
25%
พอใช้ ( โหวต 1)
5%
แย่ ( โหวต 3)
15%
All Vote 20
การไฟฟ้านครหลวง
30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0-2254-9550 ต่อ 3944 หรือ 4592
LINE @ema